Privacyverklaring

Visser Tuinen 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Visser Tuinen

Westeinde 5

2451 VZ  Leimuiden

Tel.: 071-3315434

E-mail: info@vissertuinen.nl

Website: https://www.vissertuinen.nl

Wiljan J.H. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Visser Tuinen en te bereiken via wiljan.visser@vissertuinen.nl of zie bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Visser Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam(titel, voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam – correspondentie/administratie)

- Adresgegevens (correspondentie, administratie)

- Telefoonnummer (communicatie)

- E-mailadres (correspondentie, administratie)

- Locatiegegevens(foto’s/afbeeldingen buitenruimte - realisatie diensten)

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (Klantenvertellen -optimalisatie producten/diensten)

- Bankrekeningnummer (administratie)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen met toestemming van een ouder/voogd, die deze privacyverklaring gelezen heeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Visser Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Uw vragen te kunnen beantwoorden, het voeren van correspondentie (in welke vorm dan ook) nodig voor

  de uitvoering van onze dienstverlening

- Het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met Visser Tuinen

- Om goederen en diensten bij u af te leveren/te realiseren

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief (alleen aan de hand van uw toestemming)

- Visser Tuinen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Visser Tuinen aan te gaan. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Visser Tuinen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Hiermee wordt verwezen naar besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens(bv. een medewerker van Visser Tuinen) tussen zit.

Gebruikte systemen en software

Visser Tuinen verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Visser Tuinen alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Visser Tuinen is goed beveiligd volgens Europese normen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Visser Tuinen bewaart uw persoonsgegevens, na de wettelijk verplichte bewaartermijn, op basis van historische doeleinden, in een afgesloten archief.

Wanneer u via de Visser Tuinen website uw gegevens invoert, worden deze gegevens in een back-up systeem van CMS Umbraco opgeslagen. Deze gegevens worden na 6 maanden uit dit back-up systeem automatisch verwijderd.

IP-adressen worden niet geregistreerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visser Tuinen verkoopt/verspreidt/least uw gegevens niet aan derden die als doel hebben deze te gebruiken voor direct marketing. Het is mogelijk dat Visser Tuinen bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visser Tuinen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Visser Tuinen maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies(niet zijnde trackingcookies) die geen inbreuk maken op uw privacy en onvoorziene cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hiervoor tevens ons cookiesbeleid in de footer van de website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visser Tuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer(SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op een beveiligde server van Visser Tuinen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visser Tuinen en heeft u het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht  om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 

 

 

Mei 2018